Contact Info / Websites

AIM
none

Entry #1

My Punk O Matic 2 Song Hyper Beacfront Zombie War

2010-01-23 22:02:44 by d00mguy1020

(Hyper Beachfront Zombie War)dfbl-cbN-qde-ade-adede-ade-wcM-ccX -ndn-oag-gag-gdn-Z-Z-Z-Z-Z-Z-v,apcZ-ce F-qfy-cfy-zey-ceA-niL-giL-gjU-cjU-cjU-
cjU-cpm-c!!-Z-Z-Z-Z-Z-Z-r,akcb-ceZ-feN -beN-ceN-cdH-cdH-zdc-cdm-fdm-fdzdM-gdM -geN-ceN-ceN-ceN-chu-c!!-Z-Z-Z-Z-Z-Z-r ,ifkl-cjU-qaD-cia-cia-ceXfq-ciT-cji-ie y-chX-nhT-cih-kjU-cpp-cpp-cpp-cpm-Z-Z-
Z-Z-Z-Z-v


Comments

You must be logged in to comment on this post.


d00mguy1020d00mguy1020

2010-01-24 11:17:44

(HYPER FLAMING NUKE!!)df-aag-gde-sbT-lcK-ccL-daa-Z-Z -Z-Z-Z-Z-Z-w,ap-got-cot-ciK-mjq-hjq-c jF-cjU-dat-caM-cbf-cby-cbR-cck-ccD-ce N-cfg-ciM-cjb-cjq-cjF-cjU-bpm-Z-Z-Z-Z -Z-Z-t,ak-hej-aej-ahF-ahF-aez-len-hen -cen-ceN-dan-caA-cfa-gba-cbn-cbN-cdn-
cdA-cdN-cea-cen-ceA-ceN-chu-Z-Z-Z-Z-Z -Z-s,if-hjD-cjD-cnt-cnt-cnt-djq-hjq-c jF-cjU-dat-caM-cbf-cby-cbR-bck-ccD-ce N-dfg-ciM-cjb-cjq-cjF-cjU-bpm-Z-Z-Z-Z -Z-Z-t This is my other song


d00mguy1020d00mguy1020

2010-01-24 15:09:16

And Another Song (o45 Caliber Romance)-pcY-ccY-ccQ-ccQ-acF-aaj-caj-
caj-caj-acC-aal-cal-cal-cal-acDcDbu-b cBbu-bcBbv-acE-aby-acE-abv-aby-abv-ab y-abv-aby-acz-cal-cal-cal-cal-acC-aal -cal-cal-ccE-acE-adh-gcY-ccY-cbX-gbX-
acG-acs-ccs-gcs-ecD-aaj-caj-caj-ccz-c ax-gax-gax-gax-ccE-acE-adi-Z-Z-Z-Z-g,
-xjp-gjx-cji-ciE-cia-ckU-ckF-ckU-cia-
apr-ajw-ajCjwjgjhjgjhiJiK-bhT-cdQ-cmG -cdQ-cig-cjy-cjj-ciF-cib-cmG-cmG-cmG-
cifig-bif-gfi-cew-cdK-cew-cdK-chW-cjt -cje-ciA-chW-cdO-cdv-cdO-cpn-cjq-cjb-
cix-chT-cmG-cmG-cmG-cifig-bid-Z-Z-Z-Z -g,et-cdg-cdG-cct-ccG-cbt-ccG-cdg-cet -cdg-cdG-cct-ccG-cbt-ccG-cdg-cet-cdg-
cdG-cct-ccG-cbt-ccG-cdg-cet-cdg-cdG-c ct-ccG-cbt-ccG-cdg-ceo-cdb-cdB-cco-cc B-cbo-ccB-cdb-ceo-cdb-cdB-cco-ccE-cbr -ccE-cde-cen-cda-cdA-ccn-ccA-cbn-ccA-
cdc-cbw-Z-Z-Z-Z-g,-xih-gme-cnD-cmb-gm c-cmb-amb-amT-cmU-cjC-cjc-ciy-chU-cmG -cdx-cmG-cjo-cme-cnD-cmb-gmc-cmb-amb-
amT-cmU-cjC-EbV-cae-caQ-cey-ckS-ckD-c kS-cpn-cme-cnD-cmb-gmc-cmb-apr-ame-cn D-cjA-Z-Z-Z-Z-g